Utterslev Kirke

Utterslev kirke solgt. Læs mere her

 

Utterslev kirke har indstillet alle aktiviteter.
Sognets aktiviteter afholdes i Bellahøj kirke.

 

Utterslev kirke har afholdt sin sidste ordinære højmesse søndag den 8. august 2013. Kirken sættes snarest muligt til salg. Indtil da fungerer kirken som lejlighedskirke.

Biskoppen har givet tilladelse til at anvende kirken som lejlighedskirke indtil den er solgt. Biskoppen gav ikke tilladelse til genhusning. På menighedsrådsmødet umiddelbart efter, blev Biskoppens udmelding taget til efterretning og salgsprocessen sat i gang. Bygningen skal vurderes, prisen skal fastsættes og der skal udarbejdes salgsmateriale. Menighedsrådet undersøger de forskellige anvendelsesmuligheder, da rådet gerne ser bygningerne videreført som kirke.  

Interesserede købere til kirken bedes fortsat kontakte menighedsrådsformand Lis Lynge på mail lislynge2700@gmail.com eller tlf. 6130 3497.  

 

Kulturminister støtter menighedsråds beslutning om at lukke Utterslev kirke og salgsprocessen sættes nu i gang

 

Bellahøj-Utterslev sogns menighedsråd har fået Kulturministeriets opbakning til at Utterslev Kirke tages ud af folkekirkelig brug. Det er resultatet af det møde som repræsentanter fra Menighedsrådet havde med Kulturminister Marianne Jelved og repr. fra hhv Ministeriet for Ligestilling og Kirke samt Kulturministeriet den 13. august 2013. Ved mødet drøftede man Biskoppen over Københavns Stifts høring og indstilling om at tage Utterslev kirke ud af brug og menighedsrådets holdning til dette. Lis Lynge, formand for menighedsrådet fortæller: ”Det var et meget positivt og konstruktivt møde. Ministeren var bekendt med Menighedsrådets høringssvar og arbejdet for at udvikle kirkelivet i sognet.

 

Menighedsrådsformanden har den 21. august 2013 haft møde med Biskoppen for at drøfte muligheden for at anvende Utterslev kirke som lejlighedskirke samt anvende den til genhusning når Bellahøj kirke skal renoveres.

 

Biskoppen giver tilladelse til at anvende kirken som lejlighedskirke indtil den er solgt. Biskoppen giver ikke tilladelse til genhusning. På menighedsrådsmødet umiddelbart efter, blev Biskoppens udmelding taget til efterretning og salgsprocessen sættes i gang. Bygningen skal vurderes, prisen skal fastsættes og der skal udarbejdes salgsmateriale. Menighedsrådet undersøger de forskellige anvendelsesmuligheder, da rådet gerne ser bygningerne videreført som kirke.  

 

Interesserede købere til kirken bedes fortsat kontakte menighedsrådsformand Lis Lynge på mail lito.lynge@gmail.com eller tlf. 6130 3497. Vi beder om, at personalet kan få lov til at passe deres gøremål i kirken, derfor skal fremvisning af kirken aftales med Menighedsrådsformanden.

 

Lukningen af Utterslev kirke bliver desværre en realitet

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der har fokus på Utterslev kirkes afvikling. Vi har desuden inviteret Biskoppen til møde med menighedsrådet med henblik på en gensidig dialog.

Her kan du læse høringssvaret og pressemeddelelsen.

Og her kan du se de nyeste presseomtaler og tv-klip

 

Så kom Biskoppens kommentarer til vores 1. høringssvar

Den 9.11.2012 modtog det daværende menighedsråd Biskoppens svar på vores indstilling. Den indeholdt desværre en gentagelse og dermed fastholdelse af Stiftsrådets indstilling, nemlig at 'Utterslev kirke fortsat anbefales taget ud af folkekirkeligt brug' - som det så fint hedder i administrationssproget.

Svaret kom på et tidspunkt der gjorde, at vi valgte at behandle svaret i både det nye og det gamle menighedsråd. Ikke fordi det gav nogen ændring. Vi vurderede blot, at da det var det afgående menighedsråd der havde lavet alt forarbejdet, og det blev det nye råd der skulle gennemføre beslutningen, ville det være godt, at sikre kontinuiteten ved at debattere materialet i begge råd.

Det nye råd har mødtes 2 gange på lukkede møder, for at drøfte rådets stillingtagen til materialet.

Lukningen af Utterslev kirke bliver desværre en realitet. Menighedsrådet har besluttet selv at lukke kirken. Den endelige lukkedag er endnu ikke fastsat.
I stedet for at afvente et lodret diktat ovenfra, har vi valgt selv at tage hånd om processen og afvikle kirkens aktiviteter på værdig vis.

Det har været en meget lang og sej beslutningsproces. Vi føler, at vi har gjort vores bedste, og givet biskop og stiftsråd mulighed for at støtte et 4-årigt forsøgsprojekt, hvor vi ville bevise, at det med nytænkning ville kunne lade sig gøre at samle en aktiv menighed ved Utterslev kirke. Dette tilbud har de ikke taget imod, og derfor har vi nu selv taget beslutningen om at lukke Utterslev kirke. 

Vi skylder det nye Bellahøj-Utterslev sogn, der fremover vil samle de kirkelige aktiviteter i Bellahøj kirke, at arbejde målrettet med udviklingen af kirkens liv og vækst i hele det nye sogn. Det betyder, at vi lige nu i menighedsrådet arbejder på at beskrive vision og strategi for sognet, og derved for kirkens liv og vækst.

Rent konkret forventer menighedsrådet på deres møde onsdag d. 16. januar at vedtage en strategi, der skal danne basis for det videre arbejde.
Lis Lynge

14.01.2013

 

Vi venter stadig..................

I første omgang fik vi en melding om, at vi ville høre nyt fra Stiftet efter sommerferien, når man skulle i gang med kontakten til de forskellige menighedsråd. Det var på dette tidspunkt meldt ud, at beslutningen skulle tages i de nuværende menighedsråds valgperiode, dvs. inden 1. søndag i advent.

I begyndelsen af oktober rykkede formanden Stiftet, for at høre hvornår vi hørte noget. Fik at vide, at der ville blive sendt svar ud til alle involverede menighedsråd lige efter efterårsferien, dvs. i uge 43.

Lige nu, onsdag i uge 44, har vi stadig ikke hørt fra Stiftet. Har hørt fra Provsten, at processen er yderligere forsinket, men at svar på vores høringsskrivelse er på vej. At der kommer en ny høringsfrist til midt i januar, og at Stiftsrådet har møde den 6.02.13 hvor de laver den endelige indstilling til Ministeren. Som så gerne skulle træffe beslutning medio marts. Hvis ellers lovgrundlaget er på plads.

På det seneste møde i menighedsrådet den 24. oktober 2012, besluttede vi, i håb om at svaret fra Stiftet kommer inden, at afholde et ekstraordinært menighedsrådsmøde lørdag den 10. november 2012 kl. 9.30 i Bellahøj kirke.

Det er en meget opslidende proces at vente, vente og vente. Især for personalet, som har Menighedsrådets største sympati for det pres de er udsat for her i ventetiden.
på rådets vegne / Lis Lynge, formand.

 

Så er høringssvaret fra Utterslev kirkes menighedsråd afsendt til Københavns Stift.

Nu går der 5 måneder, før vi kan forvente en tilbagemelding. Imens arbejder vi videre i begge kirker og ser frem til at møde jer til de forskellige arrangementer.

Ca. 350 underskrifter og 30 beretninger om gode oplevelser i Utterslev kirke har menighedsrådet i dag fået overdraget fra de 3 ihærdige piger fra Utterslev skole. Materialet vil blive videreformidlet til Stiftet. Tusind tak for jeres opbakning.

Høringssvaret kan hentes her.

 

Utterslev Kirke er udpeget til lukning af Københavns Stiftsråd

Der er oprettet en ny side "Utterslev leve" hvor vi vil samle informationerne i relation til Utterslev Kirkes indstilling til lukning.
Der er også oprettet en blog, som snarest vil være oppe og køre.

Gå ind på www.facebook.com/UtterslevKirke og tilkendegiv din opbakning.